ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[vc_row][vc_column][vc_message]ผู้สมัครได้ทำการกรอกข้อมูลสมัครหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) 10 น.บ. เรียบร้อยแล้ว กรณีที่มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องการส่งเพิ่ม กรุณากดที่นี่
*หมายเหตุ ข้อมูลที่ส่งมาแล้วนั้น "ไม่สามารถแก้ไขได้" ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารที่ยังขาดการส่งมาได้เพิ่มเติมเท่านั้น[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail: online-regis@law.chula.ac.th (นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) 
E-mail: online-grad@law.chula.ac.th (ระดับบัณฑิตศึกษา)
Copyright © 2020 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram