ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

20 น.ม. - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

30 น.ด. - หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

40 ศศ.ม. - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

50 LL.M. - LL.M. Business Law International Program in English

Closed
Detail

60 น.ม.การเงิน - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงิน และภาษีอากร

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

หลักสูตรที่มีการประกาศผล / Announcement

50 LL.M. - LL.M. Business Law International Program in English

Interview Shortlist Announcement (Round 2)
Click Here
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
Faculty of Law, Chulalongkorn University Online application for 2023 Academic Year is now open.

ปีการศึกษา 2566

คำแนะนำการสมัคร (Application Instructions)

10 น.บ. - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

เปิดรับสมัคร 4ม.ค. 66–22เม.ย. 66
ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

20 น.ม. - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

เปิดรับสมัคร 4ม.ค. 66–19เม.ย. 66
ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

30 น.ด. - หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เปิดรับสมัคร 4ม.ค. 66–19พ.ค. 66
ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

40 ศศ.ม. - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

เปิดรับสมัคร 4ม.ค. 66–13พ.ค. 66
ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

50 LL.M. - LL.M. Business Law International Program in English

Application Period:
6th March - 28th April 2023
Closed
Detail

60 น.ม.การเงิน - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงิน และภาษีอากร

เปิดรับสมัคร 4ม.ค. 66–22เม.ย. 66
ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

70 LLBel - LL.B. in Business and Tech Law Program in English

(High School Track)

Application Period:
(Admission Round)
(21st February – 31st March 2023)
Detail

71 LLBel - LL.B. in Business and Tech Law Program in English

(Bachelor's Degree Track)

Application Period:
4th January - 5th May 2023
Detail

72 LLBel - LL.B. in Business and Tech Law Program in English

(International Round)

Application Period: Round 2
(15st March 2023 - 15th May 2023)
Detail

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงแต่ละหลักสูตร

10 หลักสูตร น.บ. ภาคบัณฑิต
llb-grad@law.chula.ac.th 
02-218-2013, 095-367-6125

20 หลักสูตร น.ม.
llm-thai@law.chula.ac.th 
02-218-2064, 02-218-2058, 095-367-6129

30 หลักสูตร น.ด.
lld@law.chula.ac.th 
02-218-2075, 095-367-6123

40 หลักสูตร ศศ.ม.
ma-econ@law.chula.ac.th 
02-218-2061, 02-218-2078, 095-367-6127

50 หลักสูตร LL.M. (Business Law) 
llm-inter@law.chula.ac.th 
(+66) 2218-2041 or (+66) 2218-2019

60 หลักสูตร น.ม.การเงินและภาษีอากร
llm-fintax@law.chula.ac.th 
02-218-2024, 095-367-6126, 097-026-6896

70,71,72 LLBel in Business and Tech Law
llbel@law.chula.ac.th
(+66) 2218-2095 or (+66) 2218-2019

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram