ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

20 น.ม. - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

30 น.ด. - หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

40 ศศ.ม. - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

50 LL.M. - LL.M. Business Law International Program in English

Closed
Detail

60 น.ม.การเงิน - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงิน และภาษีอากร

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

หลักสูตรที่มีการประกาศผล / Announcement

10-น.บ.ภาคบัณฑิต- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 2567

หมายเหตุ : กรุณากรอกแบบฟอร์มตาม link ในเอกสารแนบของอีเมลแจ้งผลที่ได้รับภายในวันอาทิตย์ที่ 9 มิย 67
หลังจากกรอกฟอร์มขอผล ระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งผลไปยังอีเมลของคุณ (ให้กรอกอีเมลเดียวกันกับในใบสมัคร)Click Here
กรณีพบปัญหาโปรดใช้ระบบสำรอง คลิก

11-น.บ.-LLL- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 2567

หมายเหตุ : กรุณากรอกแบบฟอร์มตาม link ในเอกสารแนบของอีเมลแจ้งผลที่ได้รับภายในวันอาทิตย์ที่ 9 มิย 67
หลังจากกรอกฟอร์มขอผล ระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งผลไปยังอีเมลของคุณ (ให้กรอกอีเมลเดียวกันกับในใบสมัคร)Click Here
กรณีพบปัญหาโปรดใช้ระบบสำรอง คลิก

50 LLM - Announcement of the list of accepted applicants for admission into the LL.M. (Business Law) International Program.

After fill out the form, you will get the result in your email box. In case the system has any problems please try this link.Click Here

60 น.ม. การเงิน - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 2567

หลังจากกรอกฟอร์มขอผล ระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งผลไปยังอีเมลของคุณ (ให้กรอกอีเมลเดียวกันกับในใบสมัคร)Click Here
กรณีพบปัญหาโปรดใช้ระบบสำรอง คลิก

30-น.ด.-รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลังจากกรอกฟอร์มขอผล ระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งผลไปยังอีเมลของคุณ (ให้กรอกอีเมลเดียวกันกับในใบสมัคร)Click Here
กรณีพบปัญหาโปรดใช้ระบบสำรอง คลิก

71 LLBel - Interview Shortlist Announcement

After fill out the form, you will get the result in your email box.Click Here
In case the system has any problems please try this link. (fallback system)

70 LLBel - Announcement of admitted applicants who have confirmed their enrollment on TCAS67 round 2

After fill out the form, you will get the result in your email box. In case the system has any problems please try this link.Click Here
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
Faculty of Law, Chulalongkorn University Online application for 2024 Academic Year is now open.

ปีการศึกษา 2567

คำแนะนำการสมัคร (Application Instructions)

10 น.บ. - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

เปิดรับสมัคร
(4 มกราคม - 26 เมษายน 2567)
[สถานะ: ปิดรับสมัคร]
ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

11 LLL - โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning: LLL) คู่ขนานต่อยอดสำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

(สำหรับนิสิตจุฬาฯ ระดับชั้นปริญญาตรี เท่านััน)
เปิดรับสมัคร
(20 เมษายน - 30 เมษายน 2567)
[สถานะ: ปิดรับสมัคร]
ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

20 น.ม. - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

เปิดรับสมัคร
(4 มกราคม - 17 เมษายน 2567)
[สถานะ: ปิดรับสมัคร]
รายละเอียด

30 น.ด. - หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เปิดรับสมัคร
(4 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2567)
[สถานะ: ปิดรับสมัคร]
ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

40 ศศ.ม. - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

เปิดรับสมัคร
(4 มกราคม - 11 พฤษภาคม 2567)
[สถานะ: ปิดรับสมัคร]
ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

50 LL.M. - LL.M. Business Law International Program in English

Application Period (Round 3):
4 March - 30 April, 2024
[Closed]
Closed
Detail

60 น.ม.การเงิน - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงิน และภาษีอากร

เปิดรับสมัคร
(4 มกราคม - 20 เมษายน 2567)
[สถานะ: ปิดรับสมัคร]
ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

70 LLBel - LL.B. in Business and Tech Law Program in English

(High School Track)

Application Period:
(Admission Round)
(21 February - 27 March, 2024)
[Closed]
Detail

71 LLBel - LL.B. in Business and Tech Law Program in English

(Bachelor's Degree Track)

Application Period:
4 January - 3 May, 2024
[Closed]
Detail

72 LLBel - LL.B. in Business and Tech Law Program in English

(International Round)

Application Period:
25 December 2023 - 10 May 2024
[Closed]
Detail

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงแต่ละหลักสูตร

10,11 หลักสูตร น.บ. ภาคบัณฑิต
[email protected] 
02-218-2013, 095-367-6125

20 หลักสูตร น.ม.
[email protected] 
02-218-2064, 02-218-2058, 095-367-6129

30 หลักสูตร น.ด.
[email protected] 
02-218-2075, 095-367-6123

40 หลักสูตร ศศ.ม.
[email protected] 
02-218-2061, 02-218-2078, 095-367-6127

50 หลักสูตร LL.M. (Business Law) 
[email protected] 
(+66) 2218-2041 or (+66) 2218-2019

60 หลักสูตร น.ม.การเงินและภาษีอากร
[email protected] 
02-218-2024, 095-367-6126, 097-026-6896

70,71,72 LLBel in Business and Tech Law
[email protected]
(+66) 2218-2095 or (+66) 2218-2019

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram