คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

เว็บไซต์นี้ ใช้สำหรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของทางคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครในหลักสูตรดังต่อไปนี้

10 น.บ. - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

เปิดสมัครออนไลน์ 7/1/62

10 น.บ. - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

20 น.ม. - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

เปิดสมัครออนไลน์ 7/1/62

20 น.ม. - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

30 น.ด. - หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เปิดสมัครออนไลน์ 7/1/62

30 น.ด. - หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

40 ศศ.ม. - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

เปิดสมัครออนไลน์ 7/1/62

40 ศศ.ม. - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

50 LL.M. - LL.M. Business Law International Program in English

เปิดสมัครออนไลน์ 7/1/62

50 LL.M. - LL.M. Business Law International Program in English

60 น.ม.การเงิน - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงิน และภาษีอากร

เปิดสมัครออนไลน์ 7/1/62

60 น.ม.การเงิน - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงิน และภาษีอากร