ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

20 น.ม. - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

30 น.ด. - หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

40 ศศ.ม. - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

50 LL.M. - LL.M. Business Law International Program in English

Closed
Detail

60 น.ม.การเงิน - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงิน และภาษีอากร

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
Faculty of Law, Chulalongkorn University Online application for 2024 Academic Year is now open.

ปีการศึกษา 2567

คำแนะนำการสมัคร (Application Instructions)

10 น.บ. - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

เปิดรับสมัคร
(4 มกราคม - 27 เมษายน 2567)
ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

20 น.ม. - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

เปิดรับสมัคร
(4 มกราคม - 17 เมษายน 2567)
รายละเอียด

30 น.ด. - หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เปิดรับสมัคร
(4 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2567)
ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

40 ศศ.ม. - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

เปิดรับสมัคร
(4 มกราคม - 11 พฤษภาคม 2567)
ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

50 LL.M. - LL.M. Business Law International Program in English

Application Period (Round 2):
1 February - 1 March, 2024
Closed
Detail

60 น.ม.การเงิน - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงิน และภาษีอากร

เปิดรับสมัคร
(4 มกราคม - 20 เมษายน 2567)
ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

70 LLBel - LL.B. in Business and Tech Law Program in English

(High School Track)

Application Period:
(Admission Round)
(21 February - 27 March, 2024)
Detail

71 LLBel - LL.B. in Business and Tech Law Program in English

(Bachelor's Degree Track)

Application Period:
4 January - 3 May, 2024
Detail

72 LLBel - LL.B. in Business and Tech Law Program in English

(International Round)

Application Period:
25 December 2023 - 10 May 2024
Detail

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงแต่ละหลักสูตร

10 หลักสูตร น.บ. ภาคบัณฑิต
[email protected] 
02-218-2013, 095-367-6125

20 หลักสูตร น.ม.
[email protected] 
02-218-2064, 02-218-2058, 095-367-6129

30 หลักสูตร น.ด.
[email protected] 
02-218-2075, 095-367-6123

40 หลักสูตร ศศ.ม.
[email protected] 
02-218-2061, 02-218-2078, 095-367-6127

50 หลักสูตร LL.M. (Business Law) 
[email protected] 
(+66) 2218-2041 or (+66) 2218-2019

60 หลักสูตร น.ม.การเงินและภาษีอากร
[email protected] 
02-218-2024, 095-367-6126, 097-026-6896

70,71,72 LLBel in Business and Tech Law
[email protected]
(+66) 2218-2095 or (+66) 2218-2019

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram