ไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนในขณะนี้ 

ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ปีการศึกษา 2564

เร็วๆนี้
คำแนะนำการสมัคร (Instructions Guide)

10 น.บ. - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

ยังไม่เปิดรับสมัคร
รายละเอียด

20 น.ม. - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

ยังไม่เปิดรับสมัคร
รายละเอียด

30 น.ด. - หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ยังไม่เปิดรับสมัคร
รายละเอียด

40 ศศ.ม. - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

ยังไม่เปิดรับสมัคร
รายละเอียด

50 LL.M. - LL.M. Business Law International Program in English

ยังไม่เปิดรับสมัคร
รายละเอียด

60 น.ม.การเงิน - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงิน และภาษีอากร

ยังไม่เปิดรับสมัคร
รายละเอียด
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail: online-regis@law.chula.ac.th (นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) 
E-mail: online-grad@law.chula.ac.th (ระดับบัณฑิตศึกษา)
Copyright © 2020 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram