30 น.ด. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผู้สมัครจะต้องทำการดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดข้างใต้นี้ พิมพ์ออกมาเพื่อนำมากรอกด้วยมือ หรือใช้อ้างอิง และนำขึ้นสู่ระบบ (Upload) ด้วยการนำเอกสารที่กรอกแล้วมาสแกน หรือถ่ายรูปให้เห็นรายละเอียดเด่นชัดไม่ตกหล่น โดยไฟล์ที่นำขึ้นต้องมีขนาดไม่เกินไฟล์ละ 3 MB (หากเกินระบบจะไม่อนุญาตให้นำขึ้น)

Genius Scan – PDF Scanner (โปรแกรมแนะนำ)
เป็นหนึ่งในโปรแกรมแนะนำสำหรับการสแกนเอกสารด้วยมือถือ ที่สะดวก สามารถรวมไฟล์หลายๆไฟล์เป็นไฟล์เดียวได้ และทำให้ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กลง   >> ดูรายละเอียด

เอกสารประกอบการสมัคร หมายเหตุ / วิธีใช้
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สำหรับอ้างอิง
เอกสารการชำระเงินทางธนาคาร
สำหรับใช้ชำระที่ธนาคาร สแกนและส่งกลับทางระบบกรอกข้อมูลเพื่อสมัครหลักสูตร
Checklist
สำหรับตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้ในการ นำขึ้น (Upload) สู่ระบบ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สำหรับนำมากรอก สแกนและส่งกลับทางระบบกรอกข้อมูลเพื่อสมัครหลักสูตร
หนังสือรับรอง
สำหรับผู้รับรองกรอก และปิดผนึกส่งกลับมายังหลักสูตรฯ ทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สมัครถือมาส่งด้วยตนเองที่หลักสูตรเท่านั้น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงของหลักสูตร โทร. 0880056659
02-2182017 ต่อ 508 และ 02-2182022

กรณีต้องการสมัครด้วยตัวเองที่คณะ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์