20 น.ม. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

ขั้นตอนการสมัคร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1. จัดเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อมสําหรับการ Upload
1.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ไฟล์
1.2 เอกสารการชําระเงิน (ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชําระเงิน จํานวน 1 ไฟล์
พร้อมชําระเงินให้เรียบร้อยก่อน)
1.3 เอกสารประกอบการสมัครตามใบ Checklist จํานวน 1 ไฟล์

2. กรอกใบสมัครในระบบ Online ให้ครบถ้วน

3. Upload เอกสารตาม ข้อ 1 ให้ครบถ้วน

4. เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารเรียบร้อยแล้วให้กด “ยืนยัน/ส่งใบสมัคร”
เมื่อเสร็จสิ้นการสมัคร
– ระบบจะแจ้งผลการสมัครทางอีเมลที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถพิมพ์ (Print)
ใบแจ้งผลการสมัครดังกล่าวเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
– ระบบจะส่งบัตรสอบให้ทางอีเมลภายใน 7 วัน (ยกเว้นกรณีเอกสารไม่ครบเจ้าหน้าที่หลักสูตรจะ
ติดต่อกลับไปทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้)
– ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ (Print) บัตรสอบเพื่อนํามายืนยันในวันสอบพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง

Genius Scan – PDF Scanner (โปรแกรมแนะนำ)
เป็นหนึ่งในโปรแกรมแนะนำสำหรับการสแกนเอกสารด้วยมือถือ ที่สะดวก สามารถรวมไฟล์หลายๆไฟล์เป็นไฟล์เดียวได้ และทำให้ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กลง   >> ดูรายละเอียด

เอกสารประกอบการสมัคร หมายเหตุ / วิธีใช้
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
คำแนะนำการสอบสัมภาษณ์
สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
จม.รับรอง น.ม.
สำหรับผู้รับรองกรอก และปิดผนึกส่งกลับมายังหลักสูตรฯ ทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สมัครถือมาส่งด้วยตนเองที่หลักสูตรเท่านั้น
เอกสารการชำระเงินทางธนาคาร
สำหรับใช้ชำระที่ธนาคาร สแกนและส่งกลับทางระบบกรอกข้อมูลเพื่อสมัครหลักสูตร
ใบนำส่งเอกสาร (Check List)
สำหรับตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้ในการนำขึ้น (Upload) สู่ระบบ
ตัวอย่างหน้าซองที่อยู่ผู้สมัคร
สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น (กรณีสมัครทางไปรษณีย์)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงของหลักสูตร โทร. 02-2182017 ต่อ 508 และ 02-2182022

กรณีต้องการสมัครด้วยตัวเองที่คณะ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์