ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

11 LLL - โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning: LLL) คู่ขนานต่อยอดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

(สำหรับนิสิตจุฬาฯ ระดับชั้นปริญญาตรี เท่านั้น)

ระบบการลงทะเบียนหน่วยกิต

ลงทะเบียน คลิก →

ข้อมูลรายละเอียดรายวิชา
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน
กรณีที่แบบฟอร์มไม่แสดงผล กรุณากดเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มที่นี่ คลิก→
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram