10 น.บ. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

ผู้สมัครจะต้องทำการดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดข้างใต้นี้ พิมพ์ออกมาเพื่อนำมากรอกด้วยมือ หรือใช้อ้างอิง และนำขึ้นสู่ระบบ (Upload) ด้วยการนำเอกสารที่กรอกแล้วมาสแกน หรือถ่ายรูปให้เห็นรายละเอียดเด่นชัดไม่ตกหล่น โดยไฟล์ที่นำขึ้นต้องมีขนาดไม่เกินไฟล์ละ 3 MB (หากเกินระบบจะไม่อนุญาตให้นำขึ้น)

Genius Scan – PDF Scanner (โปรแกรมแนะนำ)
เป็นหนึ่งในโปรแกรมแนะนำสำหรับการสแกนเอกสารด้วยมือถือ ที่สะดวก สามารถรวมไฟล์หลายๆไฟล์เป็นไฟล์เดียวได้ และทำให้ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กลง   >> ดูรายละเอียด

เอกสารประกอบการสมัคร หมายเหตุ / วิธีใช้
ประกาศการรับสมัคร
สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
หลักการเก็บค่าธรรมเนียม
สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
รายละเอียดหลักสูตร
สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
ใบนำส่งเอกสาร (Check List)
สำหรับนำมากรอก สแกนและส่งกลับทางระบบกรอกข้อมูลเพื่อสมัครหลักสูตร
เอกสารการชำระเงินทางธนาคาร
สำหรับใช้ชำระที่ธนาคาร สแกนและส่งกลับทางระบบกรอกข้อมูลเพื่อสมัครหลักสูตร

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงของหลักสูตร โทร. 02-2182017 ต่อ 512 และ 02-2182020