ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

บัตรประจำตัวสอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (40) 
{field:field_semestry}
 (สำหรับผู้สมัคร)
เลขที่สมัคร :
ชื่อ-สกุล:
 {field:field_10_name}  {field:field_10_surname}
บัตรประชาชน :
 {field:field_10_cid}
อีเมล์ :
 {field:field_10_live_email}
หมวดวิชา:
 {field:field_choosefirst:label}
ลงชื่อผู้สมัคร:

..........................................
คำเตือน
1. ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ พร้อมบัตรประชาชนทุกครั้งที่เข้าสอบ
2. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษา ต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ เพื่อรับเอกสารการลงทะเบียนแรกเข้าและเอกสารการลงทะเบียนเรียน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเป็นนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram