ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

ข้อมูลต่างๆ ที่ทางภาควิชาได้รับจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการพิจารณาผู้สมัครเข้าศึกษาของภาควิชา ข้อมูลทั้งหมดนี้จะเก็บเป็นความลับและจะไม่ใช้เป็นส่วนของประวัติถาวรของผู้สมัคร ภาควิชานิติศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านผู้เขียนที่ได้ให้ความร่วมมือเพื่อการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดีที่สุดในการศึกษาระดับนี้ซึ่งจะศึกษาค้นคว้าและทำงานตามมอบหมายได้ครบจนจบหลักสูตร

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram