ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลต่างๆ ที่ทางภาควิชาได้รับจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการพิจารณาผู้สมัครเข้าศึกษาของภาควิชา ข้อมูลทั้งหมดนี้จะเก็บเป็นความลับและจะไม่ใช้เป็นส่วนของประวัติถาวรของผู้สมัคร ภาควิชานิติศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านผู้เขียนที่ได้ให้ความร่วมมือเพื่อการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดีที่สุดในการศึกษาระดับนี้ซึ่งจะศึกษาค้นคว้าและทำงานตามมอบหมายได้ครบจนจบหลักสูตร

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail: online-regis@law.chula.ac.th (นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) 
E-mail: online-grad@law.chula.ac.th (ระดับบัณฑิตศึกษา)
Copyright © 2020 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram