ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

คำแนะนำการสมัครออนไลน์

 1. จัดเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อมสำหรับการ Upload 
     1.1 รูปถ่ายที่เห็นใบหน้าผู้สมัครอย่างชัดเจน จํานวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
     1.2 เอกสารการชำระเงิน (ผู้สมัครต้องชำระเงินตามช่องทางที่เลือกให้เรียบร้อยและเก็บหลักฐานการชำระไว้จำนวน 1 ไฟล์) 
     1.3 เอกสารประกอบการสมัครตามใบ Checklist จำนวน 1 ไฟล์ 

 2. กรอกใบสมัครในระบบ Online ให้ครบถ้วน 

 3. Upload เอกสารตาม ข้อ 1 ให้ครบถ้วน 

 4. เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารเรียบร้อยแล้วให้กด “ยืนยัน/ส่งใบสมัคร” เมื่อเสร็จสิ้นการสมัคร – ระบบจะแจ้งผลการสมัครทางอีเมลที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถพิมพ์ (Print) ใบแจ้งผลการสมัครดังกล่าวเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ – ระบบจะส่งบัตรสอบให้ทางอีเมลภายใน 7 วัน (ยกเว้นกรณีเอกสารไม่ครบเจ้าหน้าที่หลักสูตรจะติดต่อกลับไปทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้)  

Online application instructions

 1. Please prepare the following documents.
  - One (file) 1-inch ID photo, taken not more than 6 months. 
  - Receipt of the application fee payment. 
  - Supporting documents in accordance with the Checklist (one file per each set of documents)

 2. Please fill out the online application form 

 3. Please upload all of the documents in 1. 

 4. After the online application form has been completed and supporting documents have been attached, please click “submit/send the application” 

After the application has been completed, 
 1. The system will inform the outcome of application to the email given in the application form. The applicant may print out the email as an evidence of application. 

 2. The system will send the applicant’s identification card via email to the applicant within 7 days unless the application is incomplete or more supporting documents are needed, in which case the programme will contact the applicant via the given email or telephone number at once.
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram