คำแนะนำการสมัครออนไลน์

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน ตามหลักสูตรที่ท่านสมัคร พร้อมไปชำระเงินให้เรียบร้อย (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติที่ไม่มีบัญชีในประเทศไทยสามารถใช้วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชีคณะนิติศาสตร์)
2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
2.1 สแกนเอกสารประกอบการสมัครสำหรับอัพโหลด ดังต่อไปนี้
– รูปถ่าย 1 ไฟล์
– หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 1 ไฟล์
– เอกสารอื่นๆ ตามใบ Checklist ของหลักสูตร รวมเป็น 1 ไฟล์
2.2 พิมพ์ (Print) หนังสือรับรอง (Recommendation) ของหลักสูตรที่สมัคร โดยให้จัดส่งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ณ สำนักงานหลักสูตรเท่านั้น (ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ))

3. ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
3.1 กรอกข้อมูลการสมัครในระบบออนไลน์
3.2 อัพโหลดเอกสารสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามข้อ 2.1
3.3 เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารเรียบร้อยแล้วให้กด “ยืนยัน/ส่งใบสมัคร”

4. เมื่อเสร็จสิ้นการสมัคร
4.1 ระบบจะแจ้งผลการสมัครทางอีเมลที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถพิมพ์ (Print) ใบแจ้งผลการสมัครดังกล่าวเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
4.2 ระบบจะส่งบัตรสอบให้ทางอีเมลภายใน 7 วัน (ยกเว้นกรณีเอกสารไม่ครบเจ้าหน้าที่หลักสูตรจะติดต่อกลับไป)
4.3 ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ (Print) บัตรสอบเพื่อนำมายืนยันในวันสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

 

Instructions Guide for Online Application

1. Download a pay-in slip form of the applied program and make a payment (a foreign applicant having no Thai bank account may directly transfer the application fee to the Faculty of Law)
2. Application documents
2.1 Please scan and upload the following documents:
– ID Photo
– Pay-in slip
– Other documents as required by the applied program
2.2 Print letter of recommendations as required by the applied program and submit the letters to the Program’s Office via post or by hand (except Bachelor of Laws (LL.B.) (Graduate Programme))
3. Online application Procedure
3.1 Fil the information required by the online application system
3.2 Upload the documents indicated in 2.1
3.3 After filling the information and upload the documents, please click “Confirm/Submit”
4. Completion of the procedure
4.1 The system will inform an applicant the result of online application via email. An applicant may print the informed result for his/her record.
4.2 The system will send an exam admit card via email within 7 days (except in the case of document missing, an applicant will be contacted by our staff).
4.3 An applicant shall print an exam admit card and bring it to an exam together with an ID card or a passport.