ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

Click for Eng version ->

(หลักสูตร 10, 20, 30, 40, 50, 60)
ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร แล้วนำหลักฐานการชำระอัปโหลดพร้อมเอกสารสมัครอื่นในระบบรับสมัคร โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วย 4 วิธีดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1 : ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

กรอกข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่ https://law.chula-regist.com และนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคาร โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะคืนเอกสารส่วน “สำหรับลูกค้า” กลับมาเป็นหลักฐานการชำระเงิน

เอกสารชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

วิธีที่ 2 : ผ่าน Mobile Application ธนาคารไทยพาณิชย์

สามารถชำระในเมนู จ่ายบิล (Pay Bill) ระบุรหัส COMP CODE 0550 เลือก คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนการชำระเงิน ได้แก่

รหัสอ้างอิง (Ref 1): 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน

รหัสอ้างอิง (Ref 2): 
xx (รหัสหลักสูตร) + 01 + 2566 + เบอร์โทรศัพท์มือถือ (10 หลัก)
(เช่น 10012566xxxxxxxxxx)

จำนวนเงิน: 
ตามอัตราที่กำหนด (ในแต่ละหลักสูตร)

บันทึกช่วยจำ:
ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร และหลักสูตรที่สมัคร

วิธีที่ 3 : การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

โดยระบุรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการโอนเงิน ดังนี้

ธนาคาร: กสิกรไทย
เลขที่บัญชี: (กรุณาชำระผ่าน QR Code ด้านล่างนี้)
ชื่อบัญชี: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนเงิน: ตามอัตราที่กำหนด
บันทึกช่วยจำ: ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร และหลักสูตรที่สมัคร

วิธีที่ 4 : การโอนเงินจากต่างประเทศ

โดยระบุรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการโอนเงิน ดังนี้

ธนาคาร: กสิกรไทย
สาขา: จามจุรีสแควร์
รหัสสาขา: 630
เลขที่บัญชี: 143-1-183397
ชื่อบัญชี: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่: เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร: 0-21605085-9
จำนวนเงิน: ตามอัตราที่กำหนด (ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมเอง โดยคณะจะต้องได้รับเงินค่าสมัครครบถ้วนตามจำนวน จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์)

SWIFT Code: KASI TH BK

 

Methods of Application Fee Payment

(Program 10, 20, 30, 40, 50, 60)
The application processing fee can be paid through the following channels:

Option 1: Over SCB counter payment

Print the payment form provided below and pay at any branch of Siam Commercial Bank (SCB). Keep the slip payment.

Option 2: SCB application

Applicants can pay via SCB mobile banking or SCB Easy application, details as follows: 

  1. Log into SCB Easy application
  2. Select “Bill Payment”
  3. Search for “คณะนิติศาสตร์ จุฬา” or “Law Chulalongkorn University” (Comp code:0550)
  4. Fill in
    - In Ref.1, fill in “Applicant’s National ID Number”
    - In Ref.2, fill in “XX (code of the program) + 01 + 2566 + Applicant’s mobile phone (10 digit)
    (e.g. 50012566xxxxxxxxxx)

Option 3: Online banking transfer

Transfer money to the following account:

Outbound (not in Thailand only)

Bank: Kasikornbank
Branch: Chamchuri Square
Account Number: 143-1-18339-7
Account Name: Faculty of Law Chulalongkorn University

In bound (stay/live in Thailand)

please use this QR Code to transfer.

Option 4: International transfer

Transfer money to the following account:

Bank: Kasikornbank
Branch: Chamchuri Square
Branch code: 630
Account number: 143-1-183397
Account name: Faculty of Law Chulalongkorn University
Address: 1 Soi Kasikornthai, Ratburana Road, Bangkok 10140 Thailand
Telephone: 0-21605085-9
Swift Code: KASI TH BK

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงแต่ละหลักสูตร

10,11 หลักสูตร น.บ. ภาคบัณฑิต
[email protected] 
02-218-2013, 095-367-6125

20 หลักสูตร น.ม.
[email protected] 
02-218-2064, 02-218-2058, 095-367-6129

30 หลักสูตร น.ด.
[email protected] 
02-218-2075, 095-367-6123

40 หลักสูตร ศศ.ม.
[email protected] 
02-218-2061, 02-218-2078, 095-367-6127

50 หลักสูตร LL.M. (Business Law) 
[email protected] 
(+66) 2218-2041 or (+66) 2218-2019

60 หลักสูตร น.ม.การเงินและภาษีอากร
[email protected] 
02-218-2024, 095-367-6126, 097-026-6896

70,71,72 LLBel in Business and Tech Law [email protected]
(+66) 2218-2095 or (+66) 2218-2019

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top apartmentsmartphoneselectexit-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram