ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

มี 2 ช่องทาง ดังนี้

ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

 • พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครทางธนาคารจากระบบรับสมัครออนไลน์ (แต่ละหลักสูตร/สัมมนา มีข้อมูลรหัส และค่าธรรมเนียมต่างกัน โปรดดูข้อมูลของแต่ละหลักสูตร/สัมมนา)
 • นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 • นำหลักฐานการชำระเงินแนบไปพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และ Upload ในระบบการรับสมัครออนไลน์
 • ชำระเงินผ่าน App ของ SCB 

 • เข้าสู่ระบบการชำระเงินออนไลน์ของธนาคาร SCB 
 • เลือกเมนู “จ่ายบิล” ระบุรหัส COMP CODE คือ 0550 
  (เลือกคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ) 
 • ระบุ Ref 1 คือ เลขบัตรประจาตัวประชาชน 
 • ระบุ Ref 2 คือ รหัสหลักสูตรที่สมัคร (2 ตัว) + 01 + 2565 + เบอร์โทรศัพท์มือถือ (10 ตัว))
 • Application fee payment

  The application processing fee can be paid through the following channels:

  Over the counter payment

  An applicant shall print the payment evidence form from the online system at: https://law.chula-regist.com and bring the printed form to any branch of Siam Commercial Bank (SCB) for a payment. The payment evidence (together with other supporting documents)

  Payment application

  An applicant may make a payment via a website or a payment application of Siam
  Commercial Bank (SCB) in accordance with the following steps:
  1. Log in to the online payment system of Siam Commercial Bank (SCB)
  2. Please select “Bill Payment”
  3. COMP CODE is 0550 and please select Faculty of Law, Chulalongkorn
  University
  4. Ref 1 is ID numbers
  Ref 2 is reference code for the program (code number 50) + 01 + 2565 +
  your mobile numbers (10-digit number)

  Please upload the payment evidence (together with other supporting documents) to
  the online application system.

  Wire transfer (Overseas payment)

  Bank Name: Siam Commercial Bank
  Branch Name: Sapha Kachat Thai Branch
  Address: 1873 Henry Dunant Rd., Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand
  Swift Code: SICOTHBK
  Account Name: FACULTY OF LAW
  Account Number: 045-5-22901-3
  Please upload the payment evidence (together with other supporting documents) to the
  online application system.

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงแต่ละหลักสูตร

  10 หลักสูตร น.บ. ภาคบัณฑิต
  llb-grad@law.chula.ac.th 
  โทร.0953676125,
  022182020 ต่อ512

  20 หลักสูตร น.ม.
  llm-thai@law.chula.ac.th 
  โทร.095-3676129,
  02-2182017ต่อ508

  30 หลักสูตร น.ด.
  lld@law.chula.ac.th 
  โทร.095-367-6126,
  02-2182017ต่อ508
  40 หลักสูตร ศศ.ม.
  ma-econ@law.chula.ac.th 
  โทร.095-3676127,
  02-2182017ต่อ528

  50 หลักสูตร LL.M. (Business Law) 
  llm-inter@law.chula.ac.th 
  โทร.095-3676124, 063-6914191,
  02-2182017ต่อ516

  60 หลักสูตร น.ม.การเงินและภาษีอากร
  llm-fintax@law.chula.ac.th 
  โทร.095-3676126, 097-0266896,
  02-2182017ต่อ207
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  E-mail: online-regis@law.chula.ac.th (นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) 
  E-mail: online-grad@law.chula.ac.th (ระดับบัณฑิตศึกษา)
  Copyright © 2020 Faculty of Law, Chulalongkorn University
  Top apartmentsmartphoneselect linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram