60 น.ม.การเงิน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงิน และภาษีอากร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงของหลักสูตร โทร.095-3676126, 0970266896
Email: llm-fintax@law.chula.ac.th