40 ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงของหลักสูตร โทร.095-3676127
Email: ma-econ@law.chula.ac.th