ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(20 น.ม.)
ประจำภาคการศึกษา {fabrik view=element list=21 element=course_management___semester2} ปีการศึกษา {fabrik view=element list=21 element=course_management___acayear}

photo w
วันที่ {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_date_time}


หมวดวิชาที่เลือกเรียน :
{fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_course}
เหตุผลที่เลือก : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_reason}

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
คะแนน CU-TEP : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_point_eng} คะแนน TOEFL : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_point_toefl} คะแนน IELTS : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_point_ielts}
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

(1)
ชื่อ-สกุล : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_ini_name}{fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_name} {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_surname}
Name-Surname : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_ini_name_en}{fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_name_en} {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_surname_en}

(2)
บัตรประชาชนเลขที่ : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_cid}
วัน-เดือน-ปีเกิด (ค.ศ.) : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_birthdate} | อายุ (ปี) : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_age} | เพศ : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_gender}

(3)
สัญชาติ : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_nationality} | ศาสนา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_religion} | สถานภาพ : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_status_married} | บุตร (คน) : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_children}

(4)
ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_post_address}
จังหวัด {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_post_city} รหัสไปรษณีย์ {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_post_code} โทรศัพท์ {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_post_tel}

(5)
ที่พักอาศัย (ที่อยู่) : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_live_address}
จังหวัด {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_live_city} รหัสไปรษณีย์ {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_live_code} โทรศัพท์ {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_live_tel}
โทรศัพท์มือถือ {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_live_mobile} อีเมลล์ {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_live_email}

(6)
สถานที่ทำงาน : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_work_place}
ตำแหน่ง : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_work_position}
ที่ทำงาน (ที่อยู่) : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_work_address}
จังหวัด {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_work_city} รหัสไปรษณีย์ {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_work_code} โทรศัพท์ {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_work_tel}

ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา

(7)
ระดับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_law_degree_now}
ชื่อสถาบันศึกษา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_law_school}
ปีที่จบการศึกษา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_law_year}
คะแนนเฉลี่ย (GPAX) : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_law_gpax}
สาขาวิชา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_law_major}
ชื่อปริญญาบัตร : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_law_degree_name}

ส่วนที่ 2 (ต่อ)

(8)
ระดับปริญญาบัณฑิตและ/หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่นๆ นอกจากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ต้องส่งหลักฐานรับรองคุณวุฒิและใบรับรองคะแนนด้วย) :

{fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_otherde}

(8.1) ปริญญาตรี
ชื่อสถาบันการศึกษา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_bach_school}
ปีที่เข้าศึกษา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_bach_year}
คะแนนเฉลี่ย (GPAX) : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_bach_gpax}
สาขาวิชา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_bach_major}
ชื่อปริญญาบัตร : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_bach_degree_name}
ปีที่สำเร็จการศึกษา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_bach_fin_year}

(8.2) ปริญญาโท

ชื่อสถาบันการศึกษา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_mas_school}
ปีที่เข้าศึกษา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_mas_year}
ปีที่สำเร็จการศึกษา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_mas_fin_year}
คะแนนเฉลี่ย (GPAX) : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_mas_gpax}
สาขาวิชา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_mas_major}
ชื่อปริญญาบัตร : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_mas_degree_name}

(8.3) ปริญญาเอก

ชื่อสถาบันการศึกษา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_doc_school}
ปีที่เข้าศึกษา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_doc_year}
ปีที่สำเร็จการศึกษา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_doc_fin_year}
คะแนนเฉลี่ย (GPAX) : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_doc_gpax}
สาขาวิชา : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_doc_major}

ชื่อปริญญาบัตร : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_doc_degree_name}

(9) สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาแล้ว (ต้องส่งสำเนาประกาศนียบัตรของสำนักอบรมฯด้วย) เมื่อปีการศึกษา (ถ้ามี) : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_neti_pass_year}

(10) กิจกรรมระหว่างศึกษาในสถาบันที่กล่าวมาข้างต้น โดยลำดับตามที่ผู้สมัครเห็นว่าสำคัญที่สุด ต้องแนบใบรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กิจการนิสิต-นักศึกษา หรืออาจารย์อื่นที่มีหน้าที่ดังกล่าวภายหลัง)
กิจกรรม 1 : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_activity_1}
กิจกรรม 2 : {fabrik view=element list=20 element=applicant_management___form_20_activity_2}

spacer

ส่วนที่ 3 คำรับรองของผู้สมัคร

ผู้สมัครขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหลายที่ได้ตอบมาในเอกสารประกอบใบสมัครฯนี้ เป็นความจริงทุกประการ ผู้สัมัครเป็นอันรับรู้และยอมผูกพันว่า การแจ้งข้อมูลที่ไม่ตรงต่อความจริงอาจเป็นเหตุให้ใบสมัครของผู้สมัครมิได้รับการพิจารณาต่อไปได้ (ทั้งนี้ ข้อมูลที่กรอกมานี้ จะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองภายหลัง และผู้สมัครมีสิทธิ์ในการกรอกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว)

ยืนยัน และรับรองใบสมัครนี้ ลงลายมือชื่อ .............................................................................

เอกสารประกอบการสมัคร

{field:field_10_upload_fee}

{field:field_10_upload_docs}

Top