20 น.ม. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงของหลักสูตร โทร. 095-3676129
หรือ Email หลักสูตร llm-thai@law.chula.ac.th