ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ปีการศึกษา 2565

คำแนะนำการสมัคร (Instructions Guide)

10 น.บ. - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

20 น.ม. - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

30 น.ด. - หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

40 ศศ.ม. - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

50 LL.M. - LL.M. Business Law International Program in English

Closed
Detail

60 น.ม.การเงิน - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงิน และภาษีอากร

ปิดรับสมัคร
รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงแต่ละหลักสูตร

10 หลักสูตร น.บ. ภาคบัณฑิต
llb-grad@law.chula.ac.th 
โทร.0953676125,
022182020 ต่อ512

20 หลักสูตร น.ม.
llm-thai@law.chula.ac.th 
โทร.095-3676129,
02-2182017ต่อ508

30 หลักสูตร น.ด.
lld@law.chula.ac.th 
โทร.095-367-6126,
02-2182017ต่อ508
40 หลักสูตร ศศ.ม.
ma-econ@law.chula.ac.th 
โทร.095-3676127,
02-2182017ต่อ528

50 หลักสูตร LL.M. (Business Law) 
llm-inter@law.chula.ac.th 
โทร.095-3676124, 063-6914191,
02-2182017ต่อ516

60 หลักสูตร น.ม.การเงินและภาษีอากร
llm-fintax@law.chula.ac.th 
โทร.095-3676126, 097-0266896,
02-2182017ต่อ207
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail: online-regis@law.chula.ac.th (นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) 
E-mail: online-grad@law.chula.ac.th (ระดับบัณฑิตศึกษา)
Copyright © 2020 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram